RENOVA, s. r. o. Vodárenská 380, 517 01 Solnice

Průvodce instalací měřidel

Průvodce instalací měřidel v bytových a rodinných domech.

Vítáme vás na stránce, která je detailním průvodcem instalací měřidel ve vašem domě. Děkujeme, že jste si vybrali společnost RENOVA, s.r.o.

Podpisem Potvrzení objednávky a jejím zasláním na naší kontaktní osobu jste zároveň potvrdili souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Naše měřidla

Pro základní přehled uvádíme nejvíce používaný sortiment měřidel, která pro instalace v bytových a rodinných domech používáme. Pod odkazy najdete specifikace měřidel, certifikáty, návody k instalaci a další dokumenty.
Pokud byste vámi objednaná měřidla v přehledu nenašli, nebo si nebyli jisti, o která se přesně jedná, neváhejte si vše vyžádat na
emailové adrese: montaze@vodomery.cz.

Aktuálně nabízíme:

Odečtové metody a vaše povinnosti

Dle zákona Zákon č. 424/2022 Sb.  mají subjekty, které rozúčtovávají teplou vodu a teplo povinnost do svých prostor instalovat dálkově odečitatelná měřidla a následně své nájemce nebo majitele bytů informovat jednou za měsíc o jejich spotřebě.

V případě instalace měřidel s dálkovými odečty nabízí RENOVA dvě varianty řešení:

1) Pochůzková metoda odečtů  pomocí bezdrátového rozhraní wM-Bus, kde si náměry z měřidel stahujete do svého notebooku nebo tabletu. K této metodě potřebujete software a odečítací anténu, které byly součástí vaší nabídky. Měřidla s wM-Bus rozhraním splňují zákonnou podmínku týkající se dálkového odečtu, data natažená do notebooku nebo tabletu však musí někdo zpracovat a najít způsob, jak je předat právě nájemníkům a majitelům bytu. Toto je vždy na dohodě výboru dané nemovitosti nebo na jejím správci.

2) Online metoda odečtů  s technologií LoRaWAN, kdy jsou náměry z měřidel automaticky stahovány do online odečtové aplikace. K této metodě potřebuje sběrnici dat (gateway), která byla součástí vaší nabídky. Online odečty jsou velmi sofistikovanou a pohodlnou metodou odečtů splňující kompletní všechny zákonné požadavky týkající se rozúčtování. Správa dané nemovitosti může udělit přístupy v aplikaci jednotlivým nájemcům a majitelům bytu a splnit si tak povinnost je jednou měsíčně informovat o stavu jejich měřidel.

V rámci našeho řešení nabízíme dva druhy odečtové antény (gateway)

  • indoor gateway  – s dosahem až 300 m v dobrých podmínkách, kabelem připojená k elektřině v domě, instalaci většinou zvládne zákazník sám, případně je možné objednat služby technika dle platného ceníku.
  • outdoor gateway  – s dosahem až 5 km v dobrých podmínkách, kabelem připojená k elektřině v domě, instalaci provádí náš technik ve spolupráci se zákazníkem dle cenové nabídky

 

Image
Image

 

Obě gateways je pro jejich schopnost přenášet data do online prostředí nutné připojit k internetu. Tuto službu si může zajistit zákazník prostřednictvím svého poskytovatele internetu na domě tím, že si nechá ke gateway přivést datový kabel anebo je možné gateway osadit datovou SIM kartou. Tuto RENOVA nabízí za měsíční paušální poplatek dle cenové nabídky.

Zakoupením gateway se náš zákazník stává jejím majitelem. Pro správnou funkčnost online přenosů má povinnost ji udržovat v provozuschopném stavu a provádět pravidelnou kontrolu jeho funkčnosti. Případné opravy, údržbu, přenastavení provede RENOVA za úhradu nákladů dle platného ceníku.

RENOVA data zákazníkovi zpřístupní na webové stránce www.odectyvodomeru.cz. Po dokončení instalace dostane správa domu svůj přístup do aplikace a uvidí tak měřidla v jednotlivých bytech odkud může přidělovat další přístupy k jednotlivým bytům svým nájemníkům a majitelům. Přístupy do aplikace a datové přenosy jsou zpoplatněny měsíční paušální platbou za každé měřidlo dle cenové nabídky.

Průběh montáže:

Po podpisu Potvrzení objednávky vám navrhne RENOVA termíny instalace. Jeden řádný a jeden náhradní pro případ, že z určitých důvodů nebude možné instalaci provést (nepřítomnost obyvatel bytů, nutnost víceprací na potrubí apod.). Jakmile si vzájemně termín schválíme, předá Objednatel RENOVĚ čísla bytů, jmenný seznam uživatelů bytů a kontakty na ně. RENOVA připraví vývěsky pro zvolený objekt a požádá Objednatele o jejich vyvěšení v jednotlivých vchodech.

Standartní instalaci lze provést pouze pokud budou v jednotlivých bytech nainstalované a funkční kulové uzávěry před měřidlem a demontovatelné závitové přípojky. Případné vynucené vícepráce budou RENOVĚ zaplaceny na základě jejich doložení Objednateli v cenách dle platného ceníku.

RENOVA odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti a odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem její činnosti včetně demontovaných armatur a měřidel, jež se výměnou za nové stávají jejím majetkem. Odvoz a ekologická likvidace měřidel jsou zohledněny v cenové nabídce.

Objednatel umožní RENOVĚ bezúplatně využívat dosažitelný rozvod elektrické energie 230 V, rozvod teplé, studené vody a sociálního zařízení dle svých možností.

Po instalaci měřidel podepíše uživatel či nájemník každého bytu tzv. montážní protokol za účelem převzetí provedené práce či vícepráce a stvrzení správnosti zapsaných údajů.

V případě, že některý z uživatelů nezpřístupní byt v řádném termínu výměny, vyzve jej RENOVA k provedení výměny v náhradním termínu do 15 pracovních dnů. Pokud ani na druhý termín nebude odběrné místo zpřístupněno, nebude výměna provedena vůbec nebo bude výměna provedena individuálně v cenách dle Ceníku (sazba pro vícepráce). Takovéto odběrné místo nemůže být Objednatelem považováno za nedodělek a nezakládá důvod k nepřevzetí zbylé části díla. Rozsah a cena díla se o toto odběrné místo automaticky ponižují.  Dílo může být přejímáno i po částech.

Předání díla a fakturace:

Pokud v Potvrzení objednávky není uvedeno jinak, je RENOVOU poskytována záruční doba v délce 24 měsíců na nové zboží a na opravené zboží, servisní a montážní práce v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem dokončení díla.

Předání díla stvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu, na základě kterého mu bude vystaven daňový doklad (faktura) se 14 denní lhůtou splatnosti pokud nebylo Potvrzením objednávky stanoveno jinak.

Ceník doplňkových činností k montážím:

Vícepráce
 500,- / hodina
   

(práce ve stiženém prostředí, práce ve výškách, vypouštění stoupaček, čištění potrubí, výměna ventilů – cokoliv je nad standartní výměnu měřidla) 

Výměna měřidla v termínech, které nebyly dány objednávkou:
 
   
Vodoměr 450,-
Měřiče tepla 570,-
ITN 1.100,-
Doprava 1.500,- / výjezd
   

V případě, že se během montáže zjistí, že je potřeba použít montážní materiál nad rámec objednávky, montážníci ho automaticky použijí a ten bude následně fakturován zákazníkovi.

Hledat